Thứ 4, 30/09/2020 - 15:54
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BTNMT về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BTNMT về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT hợp nhất Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy ...
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 36/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và ...