Thứ 3, 27/09/2022 - 14:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia

Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia, được thay thế Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia để phù hợp với điều kiện thực tiễn cũng như quy định pháp luật tại Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018.

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia, các thiết bị sử dụng để triển khai xây dựng lưới trọng lực quốc gia đã được thay thế bằng thiết bị tiên tiến, hiện đại; do đó, các quy định kỹ thuật của Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT không còn phù hợp với các thiết bị mới, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến việc đo đạc trọng lực, nhiều nội dung chuyên môn không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018: Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý. Ngoài ra, Nghị định số 27/2019/NĐ-Cp quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ có bổ sung quy định về cấp hạng (mạng lưới trọng lực hạng II) đối với mạng lưới trọng lực quốc gia. Thông tư số 11/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia, trong đó có bổ sung thêm một số hạng mục công việc mới. Do đó, việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT là cần thiết để đáp ứng điều kiện thực tiễn cũng như các quy định pháp luật hiện hành.

Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia và được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán về xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia do các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện.

Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia bao gồm các định mức thành phần sau: định mức lao động; định mức dụng cụ lao động; định mức tiêu hao vật liệu; định mức tiêu hao năng lượng; định mức tiêu hao nhiên liệu; định mức sử dụng máy móc, thiết bị, phần mềm. Nội dung cụ thể của các định mức thành phần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Định mức được ban hành là cơ sở để cơ quan nhà nước, các tổ chức. cá nhân có liên quan để triển khai xây dựng lưới trọng lực quốc gia trong điều kiện kinh tế mới hiện nay, thuận tiện cho việc áp dụng cũng như tính toán các giá trị cần thiết.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan