Thứ 4, 30/09/2020 - 16:52
Bộ TN&MT ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ

Bộ TN&MT ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ

Thông tư được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
Ký quỹ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản do doanh nghiệp đã bị giải thể, phá sản

Ký quỹ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản do doanh nghiệp đã bị giải thể, phá sản

Cử tri phản ánh, theo quy định tại Khoản 6, Điều 9 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định “Trường hợp, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã ký quỹ nhưng giải thể hoặc phá sản và chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi ...
Mức chi phí, phương tiện cho địa phương để thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Mức chi phí, phương tiện cho địa phương để thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Tại khoản 1 Điều 5 Luật Khoáng sản quy định: “Địa phương nơi có khoáng sản được khai thác được Nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, ...
Xác định trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các Giấy phép khai thác cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực

Xác định trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các Giấy phép khai thác cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực

Hiện nay các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trước ngày 20/01/2014 (ngày Nghị định 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) đang được tính thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo trữ lượng địa chất, không tính theo trữ lượng được cấp phép ...