Thứ 2, 13/07/2020 - 05:01
Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 06/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Trách nhiệm, thời hạn xử lý tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, sau khi thống kê, lập biên bản giao cho UBND cấp xã quản lý

Trách nhiệm, thời hạn xử lý tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, sau khi thống kê, lập biên bản giao cho UBND cấp xã quản lý

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, tại Điều 17 thông báo thu hồi, thành phần ban thực hiện cưỡng chế thu hồi, kinh phí cưỡng chế thu hồi, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi: Đề ...