Thứ 2, 04/07/2022 - 13:53
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

      Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

 

      Thông tư này hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng đất; phương án xử lý dự án; hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện; quản lý tài chính từ đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội trong tổ chức thực hiện Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

      Thông tư áp dụng đối với các đơn vị quan đội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quân đội nhận dân; Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực tiếp làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; tổ chức, cá nhân được tiếp tục sử dụng đất quóc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

      Thông tư gồm 05 Chương, 25 Điều, cụ thể:

      Chương I. Quy định chung

      Chương này gồm 04 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm; các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất hằng năm.

      Chương II. Xây dựng phương án sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

      Chương này gồm 03 điều quy định về phương áp sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm; phương án sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm; hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

      Chương III. Phương án xử lý dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện

      Chương này gồm 03 điều quy định về phương án xử lý chấm dứt dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết; phương án xử lý để tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết; hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án xử lý.

      Chương IV. Quản lý tài chính từ đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

      Chương này gồm 04 điều quy định về dự toán ngân sách nhà nước từ sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; nộp tiền sử dụng đất hàng năm đối với phương án sử dụng đất được phê duyệt; Nộp tiền sử dụng đất hàng năm đối với dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện; xác định và nộp tiền sử dụng đất hằng năm tại doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn đã ký hợp đồng thuê đất với Bộ Quốc phòng.

      Chương V. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng

      Chương này gồm 09 Điều quy định về trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị; Tổng cục Hậu cần; Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng; Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng; Cục Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Quốc phòng; Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng; Thanh tra Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

      Chương VI. Điều khoản thi

      Chương này gồm 02 điều quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành, theo đó, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2021. Thông tư số 35/2009/TT-BQP ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế; Thông tư số 55/2009/TT-BQP ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc khai thác sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; Thông tư số 06/2012/TT-BQP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc sử dụng đất .


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan