Thứ 5, 18/08/2022 - 03:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

      Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 91/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

      Thông tư số 91/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC gồm nội dung về kê khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu; quản lý và sử dụng phí; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

      Về kê khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu

      Thông tư số 91/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Thông tư số 191/2016/TT-BTC về kê khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu theo hướng: tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Tổ chức thu phí, lệ phí nộp tiền phí theo tỷ lệ quy định tại Điều 5 Thông tư này và 100% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước.

      Như vậy, nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

      Về quản lý và sử dụng phí

      Thông tư số 91/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Thông tư số 191/2016/TT-BTC về quản lý và sử dụng phí theo hướng: Tổ chức thu phí được để lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 30% vào ngân sách nhà nước; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Tiền phí được để lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; trong đó, các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, bao gồm cả: Chi phí cho hoạt động kiểm tra thực địa khu vực thăm dò khoáng sản, kiểm tra, đánh giá và tổ chức họp thẩm định, họp hội đồng thẩm định, đánh giá trữ lượng khoáng sản (bao gồm cả chi nhận xét, báo cáo thẩm định).

      Như vậy, so với quy định trước đây tại Thông tư số 191/20216/TT-BTC, tổ chức thu phí được giữ lại 90% số tiền phí thu được và phải nộp vào ngân sách nhà nước 10% số tiền phí thu được thì theo quy định mới, tổ chức thu phí chỉ được giữ lại 70% số tiền phí thu được và phải nộp vào ngân sách nhà nước 30% số tiền phí thu được.

      Về tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành

      Thông tư số 91/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Thông tư số 191/2016/TT-BTC về quản lý và sử dụng phí theo hướng: các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nư


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan