Thứ 2, 15/08/2022 - 13:35
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

      Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

      Thông tư số 91/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2018/TT-BTC gồm nội dung về kê khai, nộp phí; quản lý và sử dụng phí; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

      Về kê khai, nộp phí

      Thông tư số 91/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Thông tư số 56/2018/TT-BTC về kê khai, nộp phí của tổ chức thu theo hướng: Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Tổ chức thu phí nộp số tiền phí theo tỷ lệ quy định tại Điều 5 Thông tư này vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước”.

      Như vậy, nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

      Về quản lý và sử dụng phí

      Thông tư số 91/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 56/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng phí theo hướng: Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước thuộc diện khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được trích để lại 65% tổng số tiền phí thẩm định thực thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 35% vào ngân sách nhà nước. Tiền phí được để lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; trong đó, các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, bao gồm cả: Chi phí kiểm tra, đánh giá tại cơ sở, tại địa điểm thực hiện dự án và tổ chức họp của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (chi lấy ý kiến, bản nhận xét thẩm định, báo cáo thẩm định); mức chi theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

      Như vậy, so với quy định trước đây tại Thông tư số 56/2018/TT-BTC, tổ chức thu phí được giữ lại 90% số tiền phí thu được và phải nộp vào ngân sách nhà nước 10% số tiền phí thu được thì theo quy định mới, tổ chức thu phí chỉ được giữ lại 65% số tiền phí thu được và phải nộp vào ngân sách nhà nước 35% số tiền phí thu được.

      Về tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành

      Thông tư số 91/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Thông tư số 56/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng phí theo hướng: Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP , Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

      Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2021./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan