Thứ 2, 15/08/2022 - 13:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

      Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

     Theo quy định tại Thông tư định mức kinh tế-kỹ thuật (sau đây gọi tắt là định mức) là mức hao phí cần thiết về lao động, vật liệu, dụng cụ, năng lượng, nhiên liệu, máy móc, thiết bị để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc nhất định) trong một điều kiện cụ thể của một hoạt động, dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đây là một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng định mức.

      Thứ nhất, nguyên tắc xây dựng định mức

      Theo Thông tư khi xây dựng định mức phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành đối với một quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm và đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức; đảm bảo tính tiên tiến, tính thống nhất và tính kế thừa (nếu có). Định mức được xây dựng trên cơ sở thực tiễn sản xuất, bảo đảm tính ổn định trong thời gian nhất định; khi có sự thay đổi công nghệ, quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì định mức phải được điều chỉnh hoặc xây dựng mới. Định mức sản phẩm tương đồng giữa các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải bảo đảm tính thống nhất; bảo đảm sự tập trung thống nhất trong công tác xây dựng định mức; khuyến khích, phát huy quyền chủ động của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng định mức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc xây dựng định mức bảo đảm tính đúng, tính đủ các hao phí cần thiết để hoàn thành một bước công việc hoặc tạo ra một sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, quy trình kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành.

      Thứ hai, điều kiện xây dựng định mức

      Để xây dựng định mức phải đáp ứng các điều kiện sau: (1) Thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường được cơ quan có thẩm quyền ban hành; (2) công việc hoặc sản phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định kỹ thuật; (3) Công việc hoặc sản phẩm (hoặc sản phẩm tương đồng) đã được thực hiện, hoàn thành, đảm bảo đủ căn cứ, cơ sở xác định các hao phí cần thiết.

      Thứ ba, nội dung, phương pháp xây dựng, bố cục của định mức

      Theo Thông tư, nội dung của định mức gồm: định mức lao động; định mức dụng cụ lao động; định mức tiêu hao vật liệu; định mức tiêu hao năng lượng; định mức tiêu hao nhiên liệu; định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Nội dung chi tiết của các định mức này được quy định cụ thể tại các Điều 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 Thông tư.

      Tuỳ theo tính chất công việc cụ thể, tuỳ theo loại sản phẩm cụ thể, năng lực chuyên môn của tổ chức, cá nhân xây dựng định mức mà quyết định đồng thời hoặc một trong các phương pháp xây dựng định như sau:

      (i) Phương pháp thống kê, tổng hợp: là phương pháp xây dựng định mức dựa vào các tài liệu thu thập (khảo sát, chụp ảnh, bấm giờ và các phương pháp khác tương tự) về hao phí thời gian lao động, hao phí vật liệu và thời gian sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị thực tế để hoàn thành công việc, sản phẩm cần xây dựng định mức.

      (ii) Phương pháp so sánh: là phương pháp xây dựng định mức dựa vào các định mức của công việc, sản phẩm tương đồng đã thực hiện trong thực tế.

      (iii) Phương pháp kinh nghiệm: là phương pháp xây dựng định mức dựa vào kinh nghiệm tích lũy được của cán bộ xây dựng định mức hoặc công nhân kỹ thuật đã thực hiện trong thực tế.

      (iv) Phương pháp phân tích: là phương pháp xây dựng định mức dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn để phân tích từng nội dung công việc, các yếu tố tác động và hao phí cần thiết của từng công đoạn trong chu trình tạo ra sản phẩm (bao gồm: phân tích khảo sát, phân tích tính toán).

      Về bố cục của định mức, Thông tư quy định gồm quy định chung và nội dung định mức, trong đó, quy định chung của định mức phải nêu rõ: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng, cơ sở xây dựng và chỉnh lý định mức; quy định viết tắt; hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, yếu tố kinh tế-xã hội và các quy định khác (nếu có).

      Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về trình tự xây dựng, thẩm định, ban hành định mức, lập, phê duyệt, điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức, theo đó, việc xây dựng thực hiện theo Thông tư này, tuy nhiên, việc thẩm định, ban hành định mức thực hiện theo quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

      Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 và thay thế Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan