Thứ 7, 20/08/2022 - 02:53
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư gồm 03 Chương và 6 Điều quy định về các vấn đề sau đây:

Chương I. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chương này gồm 02 điều (Điều 1 và Điều 2) quy định vị trí chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn .

Về vị trí và chức năng, theo Điều 1, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển) và các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Điều 2 Thông tư quy định về các nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh như: dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi, thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; dự thảo kế hoạch 05 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường...

Nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

Các nhiệm vụ, quyền hạn về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; về môi trường; về khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo (đối với các tỉnh có biển); viễn thám và một số nhiệm vụ khác về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tài nguyên và môi trường, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm....

Chương II. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chương này gồm 02 Điều (Điều 3 và Điều 4) quy định về vị trí và chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Về vị trí và chức năng, theo quy định tại Điều 3, Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo (đối với các huyện có biển); đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu. Phòng Tài nguyên và Môi trường có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Điều 4 Thông tư quy định nhiệm vụ và quyền hạn trình Uỷ ban nhân dân ban hành và thực hiện một số văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân nhân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Bên cạnh đó, quy định các nhiệm vụ, quyền hạn về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; về môi trường; về khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo (đối với các tỉnh có biển); viễn thám và một số nhiệm vụ khác.

Chương III. Tổ chức thực hiện

Chương này gồm 02 Điều (Điều 5 và Điều 6) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan