Thứ 2, 15/08/2022 - 13:16
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư gồm 04 Chương, 25 điều thay thế cho Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

Chương I. Quy định chung

Chương này gồm 05 điều (từ Điều 1 đến Điều 5) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng án dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc xây dựng định mức và kinh phí xây dựng định mức, theo đó, thông tư này quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: lập, phê duyệt, điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; nội dung và kỹ thuật trình bày định mức kinh tế - kỹ thuật.

Chương II. Quy trình xây dựng định mức

Chương này gồm 02 mục, điều 09 (từ Điều 6 đến Điều 14). Mục 1. Lập, phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng định mức gồm 06 điều (từ điều 6 đến Điều 11) quy định về căn cứ lập chương trình xây dựng định mức; lập chương trình xây dựng định mức; phê duyệt Chương trình xây dựng định mức; điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức; kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng định mức; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng định mức.

Mục 2. Xây dựng, thẩm định và ban hành định mức gồm 03 điều (từ Điều 12 đến Điều 14)  quy định về điều kiện xây dựng định mức; trình tự xây dựng định mức; thẩm định, ban hành định mức.

Chương III. Nội dung và kỹ thuật trình bày định mức

Chương này gồm 09 Điều (từ Điều 15 đến Điều 23) quy định về nội dung định mức; định mức lao động; định mức dụng cụ lao động; định mức tiêu hao vật liệu; định mức tiêu hao năng lượng; định mức tiêu hao nhiêu liệu; định mức sử dụng máy móc, thiết bị; phương pháp xây dựng định mức; bố cục của định mức.

Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (Điều 24 và Điều 25) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Ngoài ra, Thông tư có 02 mẫu ban hành kèm theo gồm: Mẫu đề xuất Chương trình xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật và mẫu bố cục định mức kinh tế-kỹ thuật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan