Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Theo Chương trình điều chỉnh này, Bộ Tài nguyên và Môi ...