Thứ 2, 27/01/2020 - 12:58
Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2019. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt ...
Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Để góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, đảo Tổ quốc, ngày 06 tháng 9 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ...